اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
پایگاه خبری هفت تپه نیوز از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS پایگاه خبری هفت تپه نیوز شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب پایگاه خبری هفت تپه نیوز در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
تازه ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين كشاورزي تازه ترين عناوين كشاورزي    تازه ترين عناوين كشاورزي
تازه ترين عناوين باشگاه فرهنگی ورزشی تازه ترين عناوين باشگاه فرهنگی ورزشی    تازه ترين عناوين باشگاه فرهنگی ورزشی
تازه ترين عناوين اجتماعی تازه ترين عناوين اجتماعی    تازه ترين عناوين اجتماعی
پربيننده ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
پربيننده ترين عناوين كشاورزي پربيننده ترين عناوين كشاورزي    پربيننده ترين عناوين كشاورزي
پربيننده ترين عناوين باشگاه فرهنگی ورزشی پربيننده ترين عناوين باشگاه فرهنگی ورزشی    پربيننده ترين عناوين باشگاه فرهنگی ورزشی
پربيننده ترين عناوين اجتماعی پربيننده ترين عناوين اجتماعی    پربيننده ترين عناوين اجتماعی